Chcesz zamówić kartony?

  Skontaktuj się z nami!

  +48 509 860 119

  lub wyślij formularz

  Informacja ogólna o przetwarzaniu danych osobowych

  Szanowni Państwo,
  W firmie Waps-Kart sp. z o.o. sp. k., mając świadomość znaczenia przetwarzanych danych osobowych, przykładamy najwyższą wagę do zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dane osobowe należą do kluczowych zasobów informacyjnych firmy i jako takim zapewniamy odpowiednią ochronę.

   

  Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z poszanowaniem zasad dotyczących przetwarzania:

  • zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
  • ograniczenia celu,
  • minimalizacji danych,
  • prawidłowości,
  • ograniczenia przechowywania ,
  • integralności i poufności.

   

  Wykonując obowiązki administratora danych określone w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przedstawiamy informacje należne osobom, których dane przetwarzamy w naszej spółce.

   

  Wszelkie pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych możecie Państwo kierować na adres:
  pisemnie : Waps-Kart sp. z o.o. sp. k. 41-909 Bytom ul. Szyby Rycerskie 22E
  lub elektronicznie: wapskart

   

  Pozostajemy z wyrazami szacunku
  Zespół i zarządzający spółką Waps-Kart sp. z o.o. sp. k.

   

  Informacja dla osób zgłaszających się w procesie rekrutacji pracowników

  Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby zgłaszających się w procesie rekrutacji pracowników

   

  Spółka Waps-Kart sp. z o.o. sp. k. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej 'RODO' - iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Waps-Kart sp. z o.o. sp. k. z siedzibą 41-909 Bytom ul. Szyby Rycerskie 22E,
  • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  • celem przetwarzania jest prowadzenie przez administratora bieżącej i przyszłych rekrutacji pracowników, a także przesyłanie korespondencji,
  • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: Waps-Kart sp. z o.o. w związku z reprezentowaniem administratora, upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie, operatorom pocztowym,
  • dane będą przechowywane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody,
  • ma Pani/Pan prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie,
  • wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w rekrutacji, zaś konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.

   

  Informacja dla dostawców

  Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby fizyczne, które sprzedały firmie Waps-Kart sp. z o.o. sp. k. produkty lub usługi

   

  Spółka Waps-Kart sp. z o.o. sp. k. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej 'RODO' - iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Waps-Kart sp. z o.o. sp. k. z siedzibą 41-909 Bytom ul. Szyby Rycerskie 22E,
  • Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko (nazwa), adres zamieszkania lub siedziby, NIP i inne dane, które poda Pani/Pan według własnej woli, przetwarzane będą w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zaś celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, której przedmiotem jest kupno-sprzedaż produktów lub/i usług, a także doręczanie Pani/Panu korespondencji,
  • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywaniu dokumentacji przez czas określony w przepisach, zaś celem przetwarzania jest przechowywanie dokumentacji przez czas określony w przepisach,
  • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są obrona i dochodzenie roszczeń, a także możliwość kontaktowania się z dostawcą w przyszłości,
  • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: Waps-Kart sp. z o.o. w związku z reprezentowaniem administratora, upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
  • dane będą przechowywane także po wykonaniu umowy, a ich usunięcie nastąpi nie później niż 1 rok po zdarzeniu, które nastąpi później - zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej określonego w przepisach lub zakończeniu okresu przedawnienia dochodzenia i obrony roszczeń określonego w przepisach; w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO - usunięcie nastąpi bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu,
  • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia umowy.

   

  Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.

   

  Informacja dla klientów

  Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby nabywające od firmy Waps-Kart sp. z o.o. sp. k. produkty lub usługi

   

  Spółka Waps-Kart sp. z o.o. sp. k. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej 'RODO' - iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Waps-Kart sp. z o.o. sp. k. z siedzibą 41-909 Bytom ul. Szyby Rycerskie 22E,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, zaś celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, której przedmiotem jest kupno-sprzedaż produktów lub/i usług, w tym także dostawa towaru i obsługa ewentualnych reklamacji oraz doręczanie Pani/Panu korespondencji,
  • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywaniu dokumentacji przez czas określony w przepisach, zaś celem przetwarzania jest przechowywanie dokumentacji przez czas określony w przepisach,
  • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są obrona i dochodzenie roszczeń,
  • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: Waps-Kart sp. z o.o. w związku z reprezentowaniem administratora, upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie, pocztowym w celu doręczania korespondencji,
  • dane będą przechowywane także po wykonaniu umowy, a ich usunięcie nastąpi nie później niż 1 rok po zdarzeniu, które nastąpi później - zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej określonego w przepisach lub zakończeniu okresu przedawnienia dochodzenia i obrony roszczeń określonego w przepisach; w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO - usunięcie nastąpi bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu,
  • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia umowy.

   

  Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.

   

  Informacja dla osób, które zażyczyły sobie przedstawienia oferty

  Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby, które zażyczyły sobie od firmy Waps-Kart sp. z o.o. sp. k. przedstawienia im oferty produktu lub usługi

   

  Spółka Waps-Kart sp. z o.o. sp. k. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej 'RODO' - iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Waps-Kart sp. z o.o. sp. k. z siedzibą 41-909 Bytom ul. Szyby Rycerskie 22E,
  • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - interesami tymi są: a) przedstawienie oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy zainteresowań osoby, której dane dotyczą, produktami i usługami oferowanym przez administratora, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych ofert,
  • cele przetwarzania to: a) przygotowanie i dostarczenie oferty produktów lub usług na życzenie osoby, której dane dotyczą, b) analiza zainteresowań osoby, której dane dotyczą, produktami i usługami oferowanym przez administratora, c) przedstawienie historii sporządzanych ofert na życzenie osoby, której dane dotyczą,
  • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: spółce Waps-Kart sp. z o.o. w związku z reprezentowaniem administratora, upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
  • dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do momentu ewentualnego uwzględnienia przez administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych wniesionego przez osobę, której dane dotyczą,
  • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia oferty na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność przedstawienia oferty.

   

  Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.

   

  Informacja dla osób będących przedstawicielami lub pracownikami dostawców albo kupujących produkty lub usługi

  Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby będące przedstawicielami lub pracownikami dostawców produktów lub usług dla spółki Waps-Kart sp. z o.o. sp. k. albo kupujących od spółki Waps-Kart sp. z o.o. sp. k. produkty lub usługi

   

  Spółka Waps-Kart sp. z o.o. sp. k. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 i art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej 'RODO' - iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Waps-Kart sp. z o.o. sp. k. z siedzibą 41-909 Bytom ul. Szyby Rycerskie 22E,
  • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - interesami tymi są: a) zawarcie i wykonanie umowy kupna i sprzedaż produktów i usług, b) wykonanie obowiązku przechowywania dokumentacji przez określony w przepisach czas, c) obrona i dochodzenie roszczeń przez administratora,
  • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywaniu dokumentacji przez czas określony w przepisach, zaś celem przetwarzania jest przechowywanie dokumentacji przez czas określony w przepisach,
  • cele przetwarzania to: a) zawarcie i wykonanie umowy kupna i sprzedaż produktów i usług z pracodawcą osoby lub podmiotem reprezentowanym przez osobę, b) wykonanie obowiązku przechowywania dokumentacji przez określony w przepisach czas, c) obrona i dochodzenie roszczeń przez administratora,
  • źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest osoba, której dane dotyczą albo pracodawca osoby, której dane dotyczą lub podmiot reprezentowany przez osobę, której dane dotyczą,
  • jeśli źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych nie jest osoba, której dane dotyczą to kategorie odnośnych danych osobowych to: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko,
  • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: spółce Waps-Kart sp. z o.o. w związku z reprezentowaniem administratora, upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,
  • usunięcie danych nastąpi nie później niż 1 rok po zdarzeniu, które nastąpi później - zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej określonego w przepisach lub zakończeniu okresu przedawnienia dochodzenia i obrony roszczeń określonego w przepisach; w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO - usunięcie nastąpi bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu,
  • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.

  Chcesz poznać kosztorys Twojego zamówienia?

  Wycenimy Twój projekt w 24h

  Waps-Kart Sp. z o.o. Sp. k.

  Szyby Rycerskie 22e
  41-909 Bytom
  NIP: 6452293937
  REGON: 277986584

  Certyfikat FSC

  Logo certyfikatu FSC

  Sekretariat

  tel./fax: +48 32 284 96 54

  tel.: +48 32 380 20 61

  tel. kom.: +48 505 102 906

  czynne od 7:00 do 15:00

  Adres e-mail

  • biuro
  • sekretariat
  • wyceny

  POLSKA:

  Grzegorz Sadowski
  +48 509 860 119 | grzegorzsadowski
  Sebastian Opeldus
  +48 537 858 000 | sebastianopeldus
  Oliwia Borkowska
  +48 500 689 241 | oliwiaborkowska

  NIEMCY:

  Heinrich Warzecha
  +49 176 42673270 | heinrichwarzecha

  CZECHY:

  Ondřej Šalbut
  +420 777 191 984 | ondrejsalbut

  Projekty i realizacje

  Grzegorz Świerkosz +48 509 860 118

  Grzegorz Sadowski +48 509 860 119

  Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce cookies