Chcesz zamówić kartony?

  Skontaktuj się z nami!

  +48 509 860 119

  lub wyślij formularz

   

  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Waps-Kart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Szyby Rycerskie 22E, 41-909 Bytom

   

  Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

  Napisz wiadomość do naszej firmy. Dane kontaktowe: Waps-Kart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Szyby Rycerskie 22E, 41-909 Bytom lub wapskart@gmail.com

   

  Skąd mamy Twoje dane?

  Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zapytania ofertowego, osobistego kontaktu, a także później, w związku z nawiązaniem współpracy.

   

  Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Waps-Kart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

  Przetwarzanie danych osobowych, które przekazałeś nam w związku z Twoim zainteresowaniem naszą ofertą, złożeniem przez Ciebie zapytania, przygotowaniem przez nas oferty, prowadzoną między nami współpracą, przyjętym przez nas zamówieniem lub zawartą umową między nami lub podmiotem, który reprezentujesz jest niezbędne do:

  • ustalenia warunków, zawarcia i realizacji umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą;
  • w tym wysyłki zamówionych produktów i realizacji płatności oraz obsługi reklamacji;
  • realizacji obowiązków Waps-Kart Sp. z o.o. Sp.k. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz umów, zleceń, protokołów odbioru i dokumentów księgowych, w tym także dla celów archiwizacyjnych;
  • ochrony praw Waps-Kart Sp. z o.o. Sp.k. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności na drodze polubownej, w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych;
  • archiwizacji (cele dowodowe) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • prowadzenia analiz pod kątem doboru usług do potrzeb naszych klientów; optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, itp.;
  • badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi;
  • oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni);

  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

   

  Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

  Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać zlecenie lub umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

  • imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, adres zamieszkania, nazwa firmy reprezentowanego podmiotu, rodzaj prowadzonej działalności, numer telefonu, stanowisko
  • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo dane identyfikacyjne z rejestrów publicznych: NIP, PESEL, REGON, KRS, adres siedziby

  Dodatkowo w ramach prowadzonej działalności przetwarzamy takie dane jak:

  • numer rachunku bankowego
  • informacje dotyczące działań sądowych i egzekucyjnych
  • zawarte z nami umowy oraz ugody
  • wizerunek utrwalony w monitoringu wizyjnym w przypadku przebywania na terenie siedziby Waps-Kart Sp. z o.o. Sp.k.

  Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

  Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe - możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

   

  Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

   

  W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
  • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

  Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

   

  Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

   

  W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować przedmiot naszej działalności. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np.

  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
  • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS, Sądy powszechne i administracyjne, mediatorzy)
  • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie
  • firmom windykacyjnym
  • niezależnym doradcom zewnętrznym np. audytorom

  Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

  Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

  Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

   

  W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Waps-Kart Sp. z o.o. Sp.k. zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

   

  Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

  Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

   

  Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

  Nie profilujemy automatycznie Twoich danych.

  Chcesz poznać kosztorys Twojego zamówienia?

  Wycenimy Twój projekt w 24h

  Waps-Kart Sp. z o.o. Sp. k.

  Szyby Rycerskie 22e
  41-909 Bytom
  NIP: 6452293937
  REGON: 277986584

  Certyfikat FSC

  Logo certyfikatu FSC

  Sekretariat

  tel./fax: +48 32 284 96 54

  tel.: +48 32 380 20 61

  tel. kom.: +48 505 102 906

  czynne od 7:00 do 15:00

  Adres e-mail

  • biuro
  • sekretariat
  • wyceny

  POLSKA:

  Grzegorz Sadowski
  +48 509 860 119 | grzegorzsadowski
  Sebastian Opeldus
  +48 537 858 000 | sebastianopeldus
  Oliwia Borkowska
  +48 500 689 241 | oliwiaborkowska

  NIEMCY:

  Heinrich Warzecha
  +49 176 42673270 | heinrichwarzecha

  CZECHY:

  Ondřej Šalbut
  +420 777 191 984 | ondrejsalbut

  Projekty i realizacje

  Grzegorz Świerkosz +48 509 860 118

  Grzegorz Sadowski +48 509 860 119